Rapport nummer 2013-15


Sammanfattning

Benchmarking är ett verktyg för att effektivisera och förbättra sin verksamhet, där förbättring åstadkoms genom en systematisk jämförelse av sin egen verksamhet med andra liknande verksamheter. I Sverige används Svenskt Vattens databas, VASS, för att samla in och analysera data för bedömning av vattensektorns verksamhet. Det insamlade materialet presenteras i form av nyckeltal vilka kan användas för benchmarking. Den systematiska insamlingen av data ger dricksvattenproducenterna möjligheter både att jämföra sig med andra och att följa den egna verksamheten över tid. I ett led att utveckla, utvärdera och möjliggöra värdering av produktion av vatten på anläggningsnivå har Svenskt Vatten genomfört detta projekt där:
• databasen VASS har vidareutvecklats för enskilda vattenverk och förslag till uppgifter och nyckeltal på anläggningsnivå har tagits fram
• en metod att bedöma hygienisk säkerhet för dricksvatten, en förenklad GDP (god desinfektionspraxis) har utvecklats
• en modell som beskriver dricksvattensäkerheten i vattenberedningen för ett distributionsområde eller en kommun har tagits fram.

Nyckeltal och uppgifter på anläggningsnivå har tagits fram för implementering i databasen VASS Dricksvatten. I VASS Dricksvatten samlas data och uppgifter in kring den egna verksamheten för områdena råvatten och beredning för varje enskilt vattenverk. Utöver regelrätta nyckeltal samlas även relevant data för utveckling och benchmarking av vattenverken, exempelvis processteg i beredningen. Huvudsakligt fokus för VASS Dricksvatten ligger på ett säkert dricksvatten och lämpliga tal för att mäta exempelvis mikrobiologisk säkerhet har tagits fram. Målgruppen för den utvecklade databasen är dricksvattenproducenter och materialet kan användas för att underlätta ledning, styrning och beslut avseende dricksvattenproduktionen.

En förenklad GDP har utvecklats. GDP är en metod som bedömer hygienisk säkerhet för dricksvatten. Metoden ger en indikation på om ett vattenverk har en tillräckligt hög barriärverkan. Den passar både grund- och ytvattenverk och är tillräckligt enkel för att även mindre kommuner och kommuner med många små vattenverk skall kunna genomföra den.

En modell för säkert dricksvatten har utvecklats för att beskriva tillståndet för vattenberedningen i Sverige utifrån ett konsumentperspektiv. Det övergripande målet med denna modell är att driva utvecklingen mot ett säkrare dricksvatten och att driva på arbetet med mikrobiologiska riskvärderingar. Genom väl definierade parametrar kan man med modellen mäta och värdera en säker dricksvattenkvalitet. Det är viktigt att notera att denna modell endast behandlar råvatten och beredning för ett distributionsområde. Flera av parametrarna som ingår i modellen kommer att användas i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex där säkerheten i hela dricksvattenkedjan värderas. Hållbarhetsindex är ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster.


Sökord: Benchmarking, Nyckeltal, Dricksvatten, Beredning, VASS
Keywords: Benchmarking, Performance indicators, Drinking Water, Treatment, VASS

TILLBAKA